מאי 20 23

לשם מה קרן פנסיה ?

כל מה שצריך לדעת על קרן פנסיה

קרן פנסיה חדשה

תוכנית חיסכון לפנסיה בה חוסכים כספים לאורך שנות העבודה כדי שיחסכו כספים לגיל הפרישה, ויתאפשר
לחוסך לקבל קצבת זקנה/ קצבה חודשית לאחר הפרישה מעבודה. קצבת הזקנה אשר משולמת על
ידי
קרן הפנסיה היא בעצמם במקום משכורת
שקיבל העובד במהלך שנות עבודתו לפני שפרש.

החוסכים בקרן פנסיה

כל שכיר וכל עצמאי רשאי לחסוך בקרן פנסיה. שכיר מפקיד בקרן
פנסיה, באופן שוטף, באמצעות מעסיקו ואילו עצמאי מבצע הפקדות, בדרך כלל באמצעות
הוראת קבע חודשית.

בעלי ומנהלי קרנות הפנסיה בישראל

במדינת ישראל בעלי ומנהלי קרנות פנסיה חדשות הן חברות ביטוח ובתי השקעות דוגמת: מנורה,
מגדל, הראל, הפניקס, כלל, מיטב ואלטשולר שחם.

מטרות החיסכון בקרן פנסיה

קרן פנסיה חדשה מאפשרת חיסכון של כספים
לגיל הפנסיה. כספים אשר יאפשרו לחוסך בקרן פנסיה לקבל קצבה החל מגיל הפרישה לכל יתרת
חייו. בנוסף, כחלק בלתי נפרד מקרנות פנסיה חדשות קיימים שני כיסויים ביטוחים לשם
הגנה על החוסך ומשפחתו. חוסך בקרן פנסיה מקיפה מבוטח למקרה מוות ולמקרה של אובדן
כושר עבודה. היה וחוסך אשר מבוטח בקרן פנסיה (כזה שמפקיד באופן שוטף בקרן) לא יכול
לעבוד עקב מצב רפואי/ בריאותי הוא זכאי לקבל קצבת נכות בשיעור של 75%
מן השכר המבוטח, השכר אשר בגינו בוצעו הפקדות
לקרן הפנסיה. במקרה מוות של המבוטח בקרן פנסיה מקיפה, זכאים שאריו לקצבת שאירים,
בת/בן זוג זכאים לקצבת שאירים בשיעור של 60% מן השכר המבוטח- השכר בגינו בוצעו
הפקדות לקרן הפנסיה, לכל החיים וילד זכאי עד הגיעו גיל 21 לקצבת שאירים בשיעור 20%
מן השכר המבוטח בקרן הפנסיה (ועד 2 ילדים).

סכומי הפקדה לקרן פנסיה

הפקדות לטובת שכיר בקרן פנסיה אשר נעשות על ידי מעסיקו יהיו בשיעורים על פי הסכם עבודה
אישי או הסכם קיבוצי ככל שחל על העובד ובכל מקרה לא פחות מן השיעורים אשר נקבעו
בצו ההרחבה לפנסיה חובה לשכירים: 6% על חשבון העובד, 6.5% על חשבון המעסיק ו- 6%
על חשבון המעסיק למרכיב הפיצויים. עצמאי יכול להפקיד שיעור של 16.5% מן ההכנסה
השנתית שלו ועד תקרה (אשר מתעדכנת על ידי רשות המיסים מעת לעת), על מנת לקבל את
מלוא הטבות המס הגלומות בהפקדות לקרן פנסיה. על פי הצו אשר מחייב עצמאי להפקיד
לקרן פנסיה נדרש להפקיד לפחות את הסכומים הבאים: עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע
במשק על עצמאי להפקיד 4.45% ועבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר
הממוצע במשק עצמאי נדרש להפקיד 12.55%. בשנת 2023  עצמאי מחויב להפקיד סכום שלא
יפחת מ- 12,107 ₪, אם הכנסתו החודשית עולה על השכר הממוצע במשק.

הטבות מס

אדם אשר מפקיד כספים בקרן פנסיה זכאי לקבל הטבות מס בגין הפקדותיו, הטבת מס מסוג זיכוי
במס והטבת מס מסוג ניכוי במס, כך שבעצם חלק משמעותי מהסכום שהוא מפקיד לתוכנית
פנסיונית ממומן על ידי מס הכנסה.

השקעות כספי קרן פנסיה

חלק מן הכספים בקרנות פנסיה מקיפות חדשות מושקעים באגרות חוב של מדינת ישראל, אשר לא נסחרות
בבורסה לני"ע ונושאות תשואה מובטחת (אגרות חוב אשר ניתנות רק לקרנות פנסיה
מקיפות חדשות). חלק נוסף, החלק הארי אשר נצבר בקרנות פנסיה מושקע בשוק ההון
באמצעות מסלולי השקעה מגוונים המשקפים רמות סיכון שונות. כל חוסך יכול לבחור לנהל
את כספיו בקרן הפנסיה בכל מסלול השקעות (למעט כספי הפיצויים אשר ניהולם במסלול
השקעות השונה ממחייב אישור מעסיק אלא אם הסתיימו יחסי עובד מעביד).

מס רווחי הון

מאז 2003 קיים מס על רווחים בשוק ההן. יחד עם זאת הרווחים בקרנות פנסיה פטורים ממס רווחי
הון.

העברת כספים בין קרנות פנסיה

כל חוסך בקרן פנסיה מקיפה, לפני שהחל לקבל קצבה, יכול להעביר כספים שצבר בקרן פנסיה
אחת לקרן פנסיה אחרת, בכל עת, ללא צורך בכל אישור ממעסיקו וללא כל עלות כאשר אין
כל פגיעה בזכויות שצבר החוסך בקרן הפנסיה.

העברת כספים בין מסלולי השקעה

כל חוסך בקרן פנסיה יכול לבקש להעביר כספים בין מסלולי השקעה המנוהלים
באותה קרן בכל עת, וזו תבוצע ללא כל עלות (העברת כספי פיצויים ממסלול ברירת מחדל
כפופה לאישור המעסיק אלא אם הסתיימו יחסי עובד מעסיק). העברת הכספים בין מסלולי
השקעה לא פוגעת בכל זכות שצבר החוסך בשנות החיסכון בקרן הפנסיה.

מה היה לנו עד עכשיו?
טרנדים

מאמרים פופולריים אחרונים